Миколаївський центр соціологічних досліджень
Діяльність центру
Соціологічні дослідження
У книзі «Соціологія: словник термінів і понять» (Київ, 2006) конкретно-соціологічне дослідження визначається як «система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, спрямованих на одержання вірогідних даних про досліджуване явище та процес з метою їх наступного використання в управлінській практиці»...
Маркетингові дослідження
У книзі «Соціологія: словник термінів і понять» (Київ, 2006) маркетингове дослідження визначається як «різновид соціологічного емпіричного дослідження, спрямованого на систематизований збір, відображення й аналіз фактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій, ставлень, поведінки окремих осіб та організацій (суб’єктів економічної діяльності, державних установ тощо)...
Соціально-психологічні дослідження
У книзі Н. О. Корягіної та О. В. Михайлової «Соціальна психологія: теорія і практика» (Москва, 2014) соціально-психологічне дослідження визначається як «вид наукового дослідження з метою встановлення в поведінці і діяльності людей психологічних закономірностей, обумовлених фактом включення в соціальні (великі і малі) групи, а також психологічних характеристик самих цих груп»...
Соціологічні консультації
У книзі «Соціологія: словник термінів і понять» (Київ, 2006) соціологія визначається як «наука про загальні та специфічні закони й закономірності організації, функціонування й розвитку історично визначених соціальних систем, про механізми їх дії та форми прояву в діяльності людей, соціальних спільнот і суспільства в цілому, про особистість в її соціальних взаємодіях, про соціальне життя індивідів»...
Консультації профорієнтаційного спрямування
У книзі Н. О. Євдокимової, Л. А. Опанасенко та Н. Б. Іванцової «Психологічні основи професійного консультування» (Миколаїв, 2015) професійна консультація визначається як «взаємодія, співпраця клієнта і консультанта, які разом розглядають проблеми планування професійної діяльності клієнта і прагнуть знайти шляхи її вирішення...
Молодіжна платформа "Be profy"
При «Миколаївському центрі соціологічних досліджень» Чорноморського національного університету імені Петра Могили функціонує студентський науковий гурток «Молодіжна платформа «Be Profi». На базі цієї молодіжної платформи відбуваються обговорення актуальних питань соціологічної науки та зустрічі з професіоналами...
Відео
Petro Mohyla TV: Миколаївський центр соціологічних досліджень
Объектив 26 2 15 социологи в ЧДУ
Спеціальність “Соціологія” в ЧНУ ім. П. Могили
Статті
МІГРАЦІЙНІ НАМІРИ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ М. МИКОЛАЄВА: ДОСВІД СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МІГРАЦІЙНІ НАМІРИ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ М. МИКОЛАЄВА: ДОСВІД СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
В даній статті аналізуються міграційні наміри української освіченої молоді на прикладі студентів ВНЗ м. Миколаєва, що є нині неабиякою гострою проблемою. Автор вважає, що, враховуючи існуючий стан справ у сфері молодіжної зайнятості, кризовий характер української економіки, падіння рівня життя населення, політичну нестабільність, невпевненість у завтрашньому дні, проблема трудової міграції та зміцнення трудоміграційних, в тому числі й еміграційних намірів освіченої молоді, наявність яких доводиться результатами наведених соціологічних досліджень, здійснених на базі Центру соціологічних досліджень ЧНУ ім. Петра Могили, найближчим часом не втратить своєї актуальності, зокрема, в плані загрози руйнування трудового потенціалу, людського капіталу країни, а також загрози соціальній безпеці.
Детальніше...
КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
В статті порівнюються соціальні уявлення студентів та викладачів вищих навчальних закладів Півдня України про корупцію у вищій освіті. Здійснено аналіз наукової літератури (психологічної, педагогічної, юридичної, економічної, соціологічної), присвяченої проблемі корупції в освіті. Викладено результати анкетних опитувань, проведених у грудні 2015 р. - січні 2016 р. співробітниками Чорноморського державного університету імені Петра Могили серед студентів та викладачів вищих навчальних закладів Півдня України. Наведено практичні рекомендації щодо антикорупційного виховання студентів та формування антикорупційної стратегії вищих навчальних закладів України.
Детальніше...
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» - «ІНТЕГРАЦІЯ» - «ГЛОБАЛІЗМ»: ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УСУНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ І ЗМІСТОВНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» - «ІНТЕГРАЦІЯ» - «ГЛОБАЛІЗМ»: ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УСУНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ І ЗМІСТОВНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ
В дослідженні акцентується увага на проблемі наявності в сучасній соціологічній літературі розбіжностей термінологічного, методологічного, змістовного характеру при аналізі глобалізаційних тенденцій. Ставиться питання про необхідність усунення вказаних розбіжностей і протиріч з метою досягнення більш високого рівня наукового аналізу.
Детальніше...