Mykolaiv Center for Sociological Research

CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL REPRESENTATIONS AMONG STUDENTS AND TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SOUTH OF UKRAINE

2019-04-22

Natalia ROZHANSKA, Otto Wilhelm WOLF

In the article the social representations of corruption in higher education among students and teachers of higher educational institutions of the South of Ukraine are compared. The scientific literature (psychological, educational, juridical, economic, sociological), devoted to the problem of corruption in education, is analyzed. The results of questionnaires (carried out in December 2015 – January 2016 by employees of Petro Mohyla Black Sea State University) among students and teachers of higher educational institutions of the South of Ukraine are presented. Practical advices for anti-corruption education of students and the formation of anti-corruption strategy of Ukrainian higher educational establishments are formulated.

Key words: social representations among students, social representations among teachers, corruption in higher education, anti-corruption education of students, European educational standards.

Imprint: Rozhanska, N. and Wolf, O. W., 2016. Koruptsiia u vyshchii osviti: porivnialnyi analiz sotsialnykh uiavlen studentiv ta vykladachiv VNZ Pivdnia Ukrainy. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Psykholohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats, 1 (16), s. 171-176.

See the full version of the article on the Ukrainian version of the site.